Algemene Voorwaarden (sinds 23 juni 2020)

Tim Demel
BTW: BE0751979731
Adres: Henri Devedeleerstraat 26, 1501 Halle


Foto’s, video’s en ontwerpen gemaakt door Tim Demel kunnen verschijnen op de website en sociale media. Laat het ons weten als je dit niet wilt.

Een boeking is definitief, indien deze last minute (minder dan 3 weken voor datum) wordt geannuleerd of verkort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies.

Het aantal geleverde foto’s vanaf het premium pakket  kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage.

Couponcodes zijn verrekend in het digitale pakket.

Online galerijen met watermerk blijven 2 weken zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslaan

Galerijen in lage resolutie die gedeeld worden worden voorzien van een logo in het midden van de foto. De foto’s kunnen niet worden gedownload en dienen louter als bezichtiging voor eventuele aankopen. U kan deze wel delen tijdens de 2 weken zichtbaarheid.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Het fotografisch werk van Tim Demel is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Tim Demel bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan.

Bij verlies van foto’s/achteraf foto’s bij bestellen terwijl de termijn voorbij is zal Tim Demel een administratiekost aanrekenen van 35 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s.

Foto’s blijven 2 jaar in het archief voor verwijdering. Nadien kan u deze niet meer opvragen.

Tim Demel is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending per post.

Fotoreportages kunnen niet ingekort worden, de afgesproken termijn wordt voldaan. Een shoot verlengen kan wel.

Elke aankoop is bindend: bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van het ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, neemt een gelijkwaardige fotograaf over met dezelfde stijl. Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald en wordt hij vergoedt met een gratis mini pakket.

Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de shoot of oplevering van de diensten.

De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.

Tim Demel mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

Foto & video opdrachten

Voor, tijdens of na de sessie(s) is de video/fotograaf niet aansprakelijk voor:

schade bij de opdrachtgever;

indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;

lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;

verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

De video/fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

Tim Demel is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

Cadeaubonnen

Alleen cadeaubonnen met een stempel van Tim Demel zijn geldig. Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig tenzij anders vermeld op de bon. Tim Demel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van cadeaukaarten. Cadeaubonnen met in de code “PROMO” zijn niet cumuleerbaar.

Facturatie & betalingen

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.
In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

De betalingen gebeuren op het rekeningnummer “” na toezending van factuur en voor levering van de beelden.

Bedragen zijn verschuldigd binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houdt Tim Demel zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12% per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Eeklo en de Ondernemingsrechtbank te Gent.

Uitvoering opdracht

Tim Demel zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
Tim Demel bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.
Tim Demel heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN: INTELLECTUEEL EIGENDOM

De content is bescherm door auteursrecht.
Tim Demel kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht , een licentie verlenen op haar auteursrechtelijke vermogensrechten.
De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:
– Het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen.
– Het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen.
– Zonder enige beperking van tijd
Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:
– Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Tim Demel en de opdrachtgever.
Tim Demel behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Gent. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.

Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hier contact opnemen via info@timdemel.com